Senl0402

Jarkolekto : 2004 Numero : 2 Pagxo : 1 Esperanto-Asocio en Euxregiono Mozo-Rejno En cas de non-distribution, renvoyer à
BE-4701 KETTENIS Tel. xx-32-(0)87-55.43.26 E-mail : [email protected]

Editeur responsable
Responsa eldonanto +

Trilanda renkontigxo
Informoj en la franca lingvo:
Tel. +32-(0)87/33.02.92
GSM +32-486-947.957 De post la renkontigxo de la 10a de majo 2003, nur la Liegxa Mail: [email protected] grupo sin proponis por organizi renkontigxon en Liegxo (pri J.-M. Jacques, 5 rue J. Wauters, Simenon) sed devis (preskaux lastmomente) rezigni. Nun BE-4800 VERVIERS kvazaux malaperis la Marnoland-grupo kaj tre malfortigxis la Akena grupo. Cxiuj rigardoj do sin turnas al la Verviersanoj… Informatie in het Nederlands
Informoj en la nederlanda:
Malfelicxe, la Verviersa grupo ankaux ne tiom bone fartas kaj ne Tel. Xx-31-(0)43-455.14.36 sentas sin preta organizi du trilandajn renkontigxojn jare… Mail: [email protected] Verviersanoj ja planis siavice organizi renkontigxoJn versxajne en P.H.H. Parren, Heimansstr. 16 printempo 2005 (loko kaj dato konfirmotaj…), kaj en 2007 aux 2008, organizi aux kunorganizi ion gravan okaze de sia centjarigxo kaj de la centa datreveno de Neuxtrala Moresneto. Pli Informationen auf deutsch
Informoj en la germana:

eble estus tro (cxiuj ankaux bonvolu memori ke se mi ja restas Tel. xx-49-2406-7809 suficxe juna, mi ankaux restas profesie pli ol suficxe laborplena !). Mail: [email protected] K. Hogen, Schütz-v-Rode-Str. 43 Intertempe, alia(j) grupo(j) aux persono(j) proponu ion… Suficxas DE-52134 HERZOGENRATH du-tri personoj por prepari trilandan renkontigxon (tion ni, Verviersanoj, regule faris). Des pli ke, pro la malkreskanta Informilo aperanta kvarfoje en jaro. nombro da interesigxantoj (aux ecx da esperantistoj ?), ni ne plu povas antauxvidi amasan sukceson kaj do nepre devas Jara abono / aligxo : 10 EUR konsekvence limigi niajn ambiciojn koncerne la programon (ne plu
eblas pensi pri teatrajxoj k.t.p. !). Belgio : konto 000-0245571-64
IBAN: BE29 0000 2455 7164 Kio ajn okazu pri la trilandaj renkontigxoj, la vivo de nia asocio tute ne limigxas je tio. Ni dauxre arangxas cxiumonate Esperanto-Grupo, rue Donckier 22, (trilandan !) klubvesperon en Kelmis, Zamenhof-feston, ttt-ejon BE-4800 VERVIERS kaj tiun-cxi informilon (kiu, parenteze, ankaux bezonus okazajn kunlaborantojn : mi ne konsentas cxerpi kaj fotokopii kiun ajn pli- Nederlando :
malpli esperantistan informon sed nepre volas informi pri la lokaj ni bedauxrinde devas peti vin ke vi okazajxoj, vidindajxoj, problemoj,… ofte necesus traduki el la provizore bonvolu uzi alian konton. germana ol el la nederlanda, lingvoj kiujn mi tute ne majstras !). Germanio : konto 6623201,
Sparkasse Aachen (BLZ 390 50000)
En la sekvontaj pagxoj vi do trovos nian programon por la venontaj monatoj kaj materialon por organizi, por vi mem, se vi DE-52134 HERZOGENRATH volas, semajn-fino(j)n en Kelmis (komencu la trian vendredon de la monato, per nia versperkunveno). Efektive ne mankas Kotizoj do principe pagendas dum la vidindajxoj en tiu tamen suficxe turisma kaj beleta regiono… novjara periodo (decembro aux januaro). La kotizintaj membroj principe gxuas J-M. Jacques
rabaton okaze de aligxo al Trilanda
Renkontigxo organizita de Senlime.
Jara kolekto : 2004 Tur-ismaj urboj kaj lokoj cxirkaux Amikejo
Tongeren (BE)
Aachen (DE)
Baudouin (BE)
Ne mankas historiaj postrestajxoj Alta je 50 m., la turo «Baudouin» La varmaj fontoj de Akeno jam estis en la plej malnova urbo de Belgio. impone staras sur la verdema konataj de la Keltoj kaj estis Romiaj mezepokaj pejzagxo de la belegaj arbaroj cxe tauxgarangxitaj kiel banejoj de la cxirkauxmuroj, romanika klostro el la tri landlimoj (kiuj estis kvar). romianoj. Sub Karlo-la-Granda, la la 12a jarcento kaj Moerenpoort Vitromura urbo igxis la centro de la franka atendas la vizitanton, sed la muzeo vizitantojn imperio. La proksimeco de gravaj pri arkeologio sola pravigas la belvidejo. Tiu turo, precize situanta tavoloj da lignito kaj karbo parte translokigxon. cxe la plej norda kaj alta punkto de klarigas ke Akeno hodiaux igxis la triangulo de la iama neuxtrala grava industria kaj universitata Valkenburg (Fauquemont - NL)
Moresneto, bordas pro tio multajn pagxojn de la ttt-ejo de Senlime.
En la cxarma valo de la rivereto Kelmis (BE)
Geul [hurlego] formanta cxi-tie du Granus (DE-Akeno)
Valkenburgo Sur la dekstra flanko de la La iama neuxtrala Moresneto estas [Fauquemont] estas eta malnova urbodomo Akena videblas la turo nepre konenda de la esperantistoj. urbo, somere tre vizitata de Granus. La 21 malsupraj metroj
Ni proponas urban promenadon sur feriantoj kiujn allogas dolcxe vala datigxas de la Karloregxa epoko www.users.belgacom.net/esperanto pejzagxo, belaj parkoj, gravaj (788). La turo apartenis al la palaco turismaj konstruajxoj kaj diversaj de Karlo-la-Granda, kaj utilis Liège (BE)
distrajxoj. La urbo konservas du samtempe kiel gvatejo kaj logxejo. Liegxo ofertas tri vizagxojn : la cxirkauxremparo. AFCENT (NL-Brunssum)
historia centro, propra al la urbo de En 1967, NATO translokigis la la Princepiskopoj, unuigita pro la Vaals (NL)
sidejon de la cxefkvartaloj de la memoro de prestigxa moza arto, la aliancigxintaj fortoj en Centra cxirkauxurbaj kvartaloj el la 19a Urbo tre frekventata pro la Euxropo (AFCENT), de Parizo al jarcento, ofte atestantoj de intensa proksimeco de la trilanda punkto Brunssum. Tiuj-cxi starigis siajn industriigo kaj de krizoj kiuj sekvis [Drielandenpunt] inter BE-NL-DE. antenojn sur iama minputo, turo gxin sed ricxa je bela burgxa nevizitebla kiun oni kontrauxmetis, arkitekturo, kaj la post-modernistaj Verviers (BE)
pro gxia militista uzo, al tiu de hejmoj el la fino de la 20a jarcento. Eben-Ezer, multe pli interesa.
Vervierso estas grava urbo kiu Maastricht (NL)
kapablis konservi agrablan etoson Eben-Ezer (BE)
malgraux sia ekonomia disvolvigxo. La legado de Apokalipso laux Kontakte de la tri landoj, Mastrikto Ricxa je belaj restadejoj, la urbo sin Johano kaj skribajxoj de la greko estas la cxefurbo de la Nederlanda rivelas ideala loko por ekskursi al la Hermas, disciplo de sankta Pauxlo la regiono. Historia urbo, gxia kultura sendube estis la faktoj kiuj maldekstra bordo de la Mozo, gxin heredajxo atestas pri alloga urba kondukis disigas de Belgio la Alberta kanalo. aspekto kiu kontrastas kun la paceman (kaj esperantistan) Gxi distingeblas el la cetero de la kampara vizagxo de la cxirkauxo : manlaboriston konkretigi sian revon lando pro gxiaj sxtonaj domoj, laux www.senlime.org/si/Verviers.htm per tiu turo kies proporcioj Moza tipo, gxiaj valaj cxirkauxajxoj, inspirigxas de tiuj de la Nova gxia « suda » karaktero. Temas pri Kerkrade - Abatejo Rolduc (NL) Jerusalemo, laux Sankta Johano.
urbo tre vivoplena, kun multaj Vidu niajn novajn retpagxojn : Oriente de Kerkrade staras la iama (www.senlime.org/EbenEzer/) abatejo Rolduc. Situanta supre de Monschau (DE)
flanko de la valo de la lima rivero La Gileppe (BE)
Wurm, gxi estas hodiaux okupita de La panoramika turo apud la Belvidejo arangxita borde de la vojo kulturcento, gimnazio, seminario artefarita lago sur la rivero n° 258, venanta el Akeno, rajtigas kaj muzeo. La abatejan pregxejon «Gileppe» supreniras gxis 77,60 belegan vidon al tiu malnova urbeto enkadrigas konstruajxoj el la 17a metroj. Oni tie trovas 624 m2 da en Ejfel. Gxiaj mallargxaj kaj altaj kaj 18a jarcentoj (nia lasta TLR). vitra surfaco. Konstruita kadre de domoj, gxiaj ardezaj tegmentoj, monkompensoj donitaj al Valonujo kunpusxigxas funde de profunda HOTEL PARK-CAFE, Kelmis
franclingva pro gravaj pligrandigaj valo de la rivero Rur. Iliaj Tel. 32 - 87 - 63.95.30
laboroj faritaj en la haveno fasadoj Fax. 32 - 87 - 65.34.28
[Fachwerkhaüser] sekvas unu la Adreso : 2 Schützenstrasse
nederlandlingva, tiu luksa observejo alian borde de la akvo kaj longe de BE - 4720 KELMIS longe restinta nealirebla al la kurbigxemaj stratoj. publiko igxis simbolo pri la lingva [email protected]
Prezoj : 50 – 107 EUR
Restoracio, diversaj facilajxoj,… Jara kolekto : 2004 ESPERANTµ
Euxregiona kalendaro 2004 (1 + 2) BE-Kelmis, 01-16
Delforge Select:
Delforge
parolos pri Napoleono la 2a kaj parlera de Napoleon 2 et de la la esperanta traduko de la libro traduction en espéranto du «L'Aiglon» (E. Rostand). livre «L'Aiglon» (E. Rostand). BE-kelmis, 02-20
Select: José Jacob prelegos Select:
pri Perge, perlo de Turkujo.
présentera une conférence sur Perge, perle de Turquie.
BE-Kelmis, 03-19
Select: Klaus Hogen konatigos Select: Klaus Hogen nous
nin kun la vampiroj. fera connaître les vampires. Senlime publikigas, por siaj membroj,
agendon pri la esperanto-arangxoj en la Euxregiono Mozo-Rejno. Gxi 04-16
BE-Kelmis, 04-16
aperas rete kaj papere. Select: Jean-Marie Jacques Select: Jean-Marie Jacques
instrui vous proposera d'enseigner organizitaj de kiu ajn esperantisto aux esperanton per "Ciferoj kaj l'esperanto avec le fameux
esperanto-grupo
Euxregiono literoj" (la fama ludo de la jeu de la télévision française
Mozo-Rejno interkonsente kun la franca televido). "Des Chiffres et des lettres".
komitato de Senlime. Principe ili
okazu dufoje en jaro (printempe kaj auxtune), lauxvice en cxiu el la tri landoj (BE, DE, NL). BE-Kelmis, 05-21
Select: Raymond Demarche Select: Raymond Demarche
Tiu-cxi agendo eventuale povas prelegos pri la insulo Cipro.
présentera une conférence enhavi programerojn de lokaj grupoj sur l'île de Chypre.
aux aktivajxojn organizitajn aux subtenitajn de komitatanoj. Gxi neniel esperanto-arangxoj (aliaj ekzistas). BE-Kelmis, 06-18
Select: Mathieu Schrymecker Select: Mathieu Schrymecker
La Kelmis-aj kunvenoj de la grupoj de vojagxigos nin en Venecion.
nous fera voyager à Venise.
Senlime nun regule okazas cxiun
trian vendredon de monato en kultur-
centro "Select", Lutticherstr. 264. Por kiu ajn propono pri kunlaboro, cxiam ege bonvena kaj atendata, bonvolu kontakti, prefere rete kaj kiel eble plej frue, la responsulon pri la Jean-Marie Jacques Pliaj kunvenoj en BE-Kelmis, Les réunions suivantes auront
([email protected]). Select, okazos je la 19h30, la: lieu à 19h30 au Sélect, La
07-16, 08-20, 09-17, 10-15 kaj Calamine, les: 07-16, 08-20,
11-19.

09-17, 10-15 et 11-19.
Jara kolekto : 2004 Ek de Kelmis, sekvu la vojindikilojn kaj veturu laux la LA VOJO DE LA KASTELOJ
79 km, de urbeto al kastelo, en nia surpriziga trilandlima regiono (provinco de Liège, Nederlando, Germanio). Km 0 - KELMIS (La Calamine)
Km 0 - KELMIS (La Calamine)
Km 0 - KELMIS (La Calamine)
La route commence au carrefour Deze route begint op het kruispunt Die Burgenroute beginnt auf der entre la RN3 et la rue vers van de N3 met de weg die naar Kreuzung der Nationalstrasse 3 Hergenrath. Centre commercial, Hergenrath leidt. Winkelcentrum, und musée de la vallée de la Gueule. Geuldamuseum. Wandelpaden tot Hergenrath. Geschäftszentrum, Promenades vers le Preusswald et het Preusswald en de vijvers. Göhtalmuseum. les étangs. Piscine couverte et Overdekt en nach Preusswald und Weiher. Hallendbad und Sportzentrum. Km 2 - HERGENRATH
Km 2 - HERGENRATH
Km 2 - HERGENRATH
Château d'Emmaburg, haut-lieu de Kasteel van Emmaburg, beroemd Emmaburg légendes carolingiennes. Corso om zijn Karolingische legenden. Legende aus der Karolingischen Zeit, Blumenkorsno. Km 5 - HAUSET
Km 5 - HAUSET
Km 5 - HAUSET
Pierres du "Cyclope". Promenades. Cycloopstenen. Wandelroutes. Zyklopensteine, Wanderwege. Alte et Typische oude boerderijen en Bauernhöfe und Kapellen. Km 9 - EYNATTEN
Km 9 - EYNATTEN
Km 9 - EYNATTEN
Château de Wasserburg. Ruines de Kasteel van Wasserburg. Ruïnes Wasserburg. Ruinen von Raaf und Raaf et de Vlattenhaus. Eglise van Raaf en van Vlattenhaus. d'Eynatten. Chapelle Berlotte. Kerk van Eynatten. Kapel Berlotte. Kapelle Berlotte. Km 12 - RAEREN
Km 12 - RAEREN
Km 12 - RAEREN
Château-musée de la poterie. Cinq Kasteelmuseum van pottenbakkerij Töpfereimuseum autres châteaux sur l'itinéraire. in het kasteel van Raeren. Op de Raeren, 5 andere Schlösser an der route zult u nog vijf andere Burgenroute. kastelen tegenkomen. Km 23 - KETTENIS
Km 23 - KETTENIS
Km 23 - KETTENIS
Tour de l'église. Château de Kerktoren. Kasteel van Liberné en Kirche (Turm), Schösser von Libermé et de Waldenburg. Liberme und Waldenburg. Km 26 - WALHORN
Km 26 - WALHORN
Km 26 - WALHORN
Le hameau d'Astenet recèle les De kastelen "Mützhof-Neuhaus" en Das Dorf Astenet, mit den châteaux de "Mützhof-Neuhaus" et "Thor " in het gehucht Astenet, Schlössern "Mützhof-Neuhaus" und de "Thor" dont les tapisseries sont bezitten tapijten. "Thor" remarquables. Chapelle moderne Moderne kapel St-Catharina van bemerkenswert). Moderne Kapelle Sienne. Sienna. Prachtige wandeling naar S-Katharina von Sienna. Schöne promenades, Johberg. notamment au Johberg. Km 32 - LONTZEN
Km 32 - LONTZEN
Km 32 - LONTZEN
Château Grosses Haus. Eglise du Kasteel "Grosses Haus". XVIIIe Schloss Grosses Haus. Kirche XVIIIe en pierres du pays. eeuwse kerk in stenen uit de (XVIII Jdht), Wanderungen. streek. Wandelroutes. 6 km HENRI-CHAPELLE 6 km HENRI-CHAPELLE 6 km HENRI-CHAPELLE Château de Ruyff. Château de Ruyff. Km 39 - MORESNET
Km 39 - MORESNET
Km 39 - MORESNET
Grösster Eisenbahnviadukt des Le plus grand viaduc ferroviaire du Het grootste spoorwegviaduct van Landes; Schloss Bempt, Ruinen pays. Château de Brempt. Ruines België. Kasteel van Bempt. Ruïnes von Schimper und Alsensberg. d'Alensberg et Schimper. Place aux van Alensberg en Schimper. Dorfplatz mit Fachwerkhäusern. maisons typiques. Km41 - MONTZEN
Km41 - MONTZEN
Km41 - MONTZEN
Eglise et place du village avec Dorpskerk en plein met kiosk; In Kirche und Dorfplatz mit Kiosk. In kiosque à proximité. Château de nabijheid van der Nähe Schlösser Streversdorp Stréversdorp et de Broich. Fermes Streversdorp en van Broich. Oude und Broich. Alte Häuser und et maisons anciennes. Boerderijen en huizen.


Jara kolekto : 2004 Km 45 - HOMBOURG
Km 45 - HOMBOURG
Km 45 - HOMBOURG
Au-delà du village, châteaux de Buiten het dorp liggen de kastelen Schlösser von Vieljahren und Vieljaren et de Berlieren puis, au van Vieljaeren en van Berlieren. Berlieren. Am Kreuzweg Merckhof, carrefour de Merkhof, détour par le Op het kuispunt van Merkhof kan Umweg über den Amerikanischen cimetière Américain (et musée). men een omweg naar de militaire Friedhof (und Museum). Km 55 - FOURON-ST.PIERRE
Km 55 - FOURON-ST.PIERRE
Km 55 - FOURON-ST.PIERRE
La route des châteaux est indiquée De "Kastelenroute", wordt hier met Die Beschilderung enthält nur das par son seul sigle. een eigen kenteken aangeduid. Kennzeichen (drei Steine und Château de la Commanderie. Commanderij-Kasteel. Plein, kerk stylisiertes Schloss). Place. Eglise et fermes typiques en typische boerderijen. Schloss der Commanderie. Platz. Kirche und alte Bauernhöfe. Km 60 - TEUVEN
Km 60 - TEUVEN
Km 60 - TEUVEN
Châteaux de Hoof et Sinnich. Kastelen van Hoof en van Sinnich. Schlösser Hoof und Sinnich. Promenades forestières. Waldwanderungen. Km 62 - REMERSDAEL
Km 62 - REMERSDAEL
Km 62 - REMERSDAEL
Château d'Obsinnich, Promenades Kasteel Obsinnich. Schloss Obsinnich. Wanderungen. Wandelpaden en ontspanning. Km 68 - SIPPENAEKEN
Km 68 - SIPPENAEKEN
Km 68 - SIPPENAEKEN
Château de Beusdael. Moulin à Kasteel van Beusdael. Watermolen. Schloss Beusdael. Wassermühle. aube. Calme paradisiaque et Rustige omgeving en prachtige Ruhige Wanderwege. Km 74 - GEMMENICH
Km 74 - GEMMENICH
Km 74 - GEMMENICH
Petit centre commercial. Hameau Klein winkelcentrum. Oud gehucht Kleines Geschäftszentrum. Weiler ancien de Völkerich. Panorama Völkerich. tot Völkerich. Herrliches Panorama vers Plombières et son site Plombières en over de typische über calaminaire. Ferme César Franck. Franck Galmeiflora. Depuis la place de Gemmenich, boerderij. détour par le site touristique des Vanaf het plein in Gemmenich Vom Platz aus, kleiner Umweg zum trois bornes (tour panoramique). omweg naar het "Drielandenpunt" Dreiländereck. toren). Wanderungen. Km 76 - MORESNET - CHAPELLE Km 76 - MORESNET - CHAPELLE Km 76 - MORESNET - CHAPELLE
Haut lieu de pèlerinage marial. Beroemd Maria-bedevaartoord. Marienwallfahrtsort. Sehenswerter monumental. Bezienswaardige kruiswag. Kreuzweg. Promenades. Barbecue. Wandelpaden. Barbecue. Km 79 - KELMIS (La Calamine)
Km 79 - KELMIS (La Calamine)
Km 79 - KELMIS (La Calamine)
La golfluda klubo Mergelhof trovigxas cxe la trilanda limo, Terstraeten 254 (BE-Gemmenich). Krom gxia eksterordinara situo, la golfludejo ofertas rimarkindajn videblecojn al la arbaroj kaj kampoj kiuj cxirkauxas gxin : spektaklo aparte vidinda printempe, kiam fruktarboj floras… Por retrovi balon ekster la limoj de la truo numero 6, necesas transiri la landlimon nederlandan. Senlime golfludu !
Tel : +32.87.78.92.80 – mailto : [email protected] Jara kolekto : 2004 Nia ttt-ejo kreskadas…
La komuna ttt-ejo de Senlime kaj V.E.G.konstante kreskas : Jean-Marie erviersa Angulo Jacques de jaro al jaro aldonas pagxojn al tiu senpage konsultebla libro.
Pasintjare interalie aperis pagxoj pri Eben-Ezer kaj pri nia loka
Verviersa Esperanto Grupo
Pilgrimejo Moresnet-a
Komité de V.E.G.:
Moresnet-Chapelle situas nur du Konforme al lia deziro, la bravulino Président: J. Jacob km fore de Kelmis, en radianta konsentis kaj donacis al li la regiono de la spronoj de la arbaro miraklan bildon de tiam kultata, 18 Petit Jonckeu Germanio, statueton reprezentantan la Dia 4910 POLLEUR (THEUX) Nederlando kaj Belgio. Tiu-cxi loko Patrino kun la Infano Jesuo. Tél. 087/22.10.79 estas Cxiutage, en la domo de siaj posedanta miraklan bildon de la gepatroj, la infano genuigxis Trésorier: R. Demarche "Maria, antaux la mirakla bildo kaj pregxis, Helpantistino" aux "Maria, Helpo al sed la epilepsiaj krizoj ne cxesis. la Kristanoj". Tél. 087/22.68.18 Por ne esti maltrankviligita en siaj La urbeto mem estas ankaux pregxoj, li baldaux eksercxis Secrétaire: J.-M. Jacques nomita "Eichschen" aux "Eikschen" trankvilan lokon, tauxga por sxirmi 5 Rue Joseph Wauters (kio signifas "eta kverko"), cxar la statueton. Tiel en 1750 li precize ombre de kverko estis lokalizis etan kverkon en la apuda Tél. 087/33.02.92 mirakla arbaro. Li sin faris etan nicxon per bretoj, en kiu li lokigis la Madonon. V.E.G. dépend de l' Association Tiu fama kverko iam staris sur la pour l'Espéranto (A.P.E.) La pilgrimado originas de la mezo loko de la nuna pilgrima pregxejo. de la 18a jarcento. Tiam vivis en Fine, dank'al siaj fervoraj pregxoj 16 Rue des Glacières Moresnet familio da kamparanoj, kaj al sia fido al Dio, Peter Arnold inter kiuj la geedzoj Lambert Frank estis liberigita de sia malsano. kaj Elisabeth Peizer. La tria el la filoj, Peter Arnold, pli aparte La novajxo pri lia resanigxo, kiun Cotisations
distingigxis per sia granda pieco. oni rilatigis al la propeto de la Tre Sankta Virgulino Maria, rapide Les espérantistes et sympathisants La kroniko raportas ke tertremo disvastigxis. El cxie, la fideluloj de l'Eurégion sont cordialement okazis de amasigxis en Moresneton por invités à soutenir notre programme Moresnet, dum la juna knabo, kiu remeti sian destinon inter la manoj d'action en versant dès aujourd'hui jxus igxis sesjara, estis liberaere de la Cxiela Regxino. l'une des cotisations suivantes au ludanta. Sercxante sxirmejon, la compte knabo sin jxetegis en proksiman Post la morto de Peter Arnold, la n°: 000-0245571-64
kabanon. Tie liaj gepatroj estis pli kreskanta nombro da pilgrimantoj IBAN: BE29 0000 2455 7164 poste trovontaj lin, turmentata de alfluantaj al la sanktejo instigis la epilepsia krizo. Cxio ebligas kredi logxantojn de Moresnet fondi ke la malsano deklarigxis pro la privatan komitaton kun la celo efiko de la tertremo. De tiam li konstrui sxtonan kapelon. Tiu Esperanto grupo spertis aliajn epilepsiajn atakojn projekto farigxis en 1823. Sed 22 Rue Donckier kaj ecx pli kaj pli ofte. dum, en la ekleziaj medio, oni sin BE-4800 VERVIERS Maltrankviligxantaj pro la sano de rezervita, nur nevortigite tolerinte La cotisation de Senlime est restée ilia filo, la gepatroj decidis pilgrimi la pilgrimadojn, en 1829, Moresnet
inchangée depuis sa création, il y a al Akeno kun la junulo Peter konis sian gloran horon, cxar Arnold. Plene fidantaj je la dia unuafoje, pere de la parohxo St. Boneco, ili lin lasis tusxi la Jacques en Akeno, la klerikaro D'avance, merci à tous !
tiu proprainiciate A.P.E. 03-04 12 €
cirkonstanco. Peter Arnold estis pilgrimadon kaj procesion. Sekvis, plena je profunda respektego por en 1830, la oficialajn procesiojn de U.E.A. 2004 54 €
la Virgulino Maria, la Patrino de la Epen (Nederlando) kaj Moresnet. Senlime 2004 10 €
Sinjoro, kaj li esperis ke sxi propetus favore al li por refortigi En 1831, oni decidis pligrandigi la lin kaj malpliigi liajn dolorojn. kapelon, kiu estis farigxinta tro en indiquant le nom du membre
cotisant, le bénéficiaire et
Li iam iris cxe la loka perantino, septembro en la sama jaro, la l'année:
Katharina Klein, petante sxin parohxestro de Moresnet solene «cotisation de .… pour .…». reporti al li etan Statueton de la konsekris la novan religian
Virgulino kiam sxi iros al Akeno. konstruajxon….

Source: http://www.senlime.be/Arkivoj/Senl04_2.pdf

Aadiettj.p65

AFRICAN AMERICAN DIET by Mankind Diet & Health International, On the web at: http://www.aadiet.net Copyright 2005, 2006 All rights reserved. For information about permission to reproduce selections from this book, send your email request to: [email protected] or The contents of this book are meant as an opinion of how to lose weight and live a healthy active life. It is NOT a replacement or substitute for

rroij.com

Research and Reviews: Journal of Pharmaceutical Analysis RP-HPLC Method Development and Validation for the Determination of Bupropion Hydrochloride in a Solid Dosage Form. Lovekesh Mehta, and Jitender Singh* 1Teva API India Ltd., Greater Noida, India. 2Lord Shiva College of Pharmacy, Sirsa 125055, Haryana, India Research Article Received: 01/04/2013 Revised: 05/05/2013